มอบนโยบายและรับทราบแนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบนโยบายและรับทราบแนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

    SHARE