โครงการอบรมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อีกด้วย สำหรับโครงการดังดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama