การขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุม เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และการได้มาซึ่งตำราเพื่อใช้ประเมินสำหรับเกณฑ์ล่าสุด เเละเรื่องการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุมชั้น 6

SHARE
Anupama