โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 33 คน ที่สำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคม ต่อไป

    SHARE