มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ มนร.ชวนเลือกตั้ง ส.ส.66 ผ่านระบบ Facebook Live ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ มนร.ชวนเลือกตั้ง ส.ส.66 ผ่านระบบ Facebook Live ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส อาจารย์ ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายอับดุลเลาะ แสงนิล นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ โดยมีนางอลิสา มะเซ็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นพิธีกรในการเสวนาพิเศษในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama