มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” (Big Day)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” (Big Day) ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00น-10.00 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้ด้วย

    SHARE