โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบปะและให้โอวาท แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และรับมอบของที่ระลึก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารง มะเซ็ง รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ และดร.อาสลัน หิเล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama