อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ขอคำแนะนำและความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั้งการจัดหาทุนให้กับอาจารย์และนักศึกษา การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Ai หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาฃัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 4.0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

    SHARE