มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 โดยได้มีการรดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ในเทศกาลวันสงกรานต์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีเจตคติที่ดี มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อผู้มีพระคุณ  และยังเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกด้วย สำหรับพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 จัดขึ้น ในวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่างอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมละหมาดฮายัต เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกด้วย

SHARE
Anupama