มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

วันที่ 3 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรฐานทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการแสดงเจตนารมณ์งดรับของขวัญและของกำนัล อันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รักษาประเพณีและวัฒนธรรม ภายในองค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้มาติดต่อรับบริการต่างๆ

    SHARE