มนร. จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-18.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเปิดงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อตระหนักและรำลึก ถึงความสำคัญทางศาสนา

ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดีใน เดือนรอมฎอนและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของศาสนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

    SHARE