กิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เมษายน 2566 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาสหกิจจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประกวดผลงาน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดผลงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น, ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น, ด้านนวัตกรรมดีเด่น เพื่อคัดเลือกผลงานไปแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ต่อไป

SHARE
Anupama