มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ภายในมัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิดวาดีลฮูเซ็น (มัสยิด ๓๐๐ ปี)  หมู่ที่ 1 บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบวงจรไฟฟ้า ภายในมัสยิด ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือสถานที่ได้ อีกทั้งยังเป็นการดูแลรักษาโบราณสถานให้คงคุณค่าไว้ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบต่อไป  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจ ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศตลอดจนการชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับมัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิดวาดีลฮูเซ็น (มัสยิด 300 ปี) เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส บริเวณเชิงเขาบูโด มัสยิดแห่งนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ดั้งเดิมที่มีความงดงามและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมลายู ภายในเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเขียนด้วยลายมือของวันฮุซเซน อัซซานาวี อิหม่ามคนแรกของมัสยิดและยังเป็นมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างมลายู ไทย และจีน โดยปัจจุบันมีอายุ 399 ปี

SHARE
Anupama