มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์จัดการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama