คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

โดยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสภาพพื้นที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงได้ร่วมประชุมกับสภาคณาจารย์ พนักงาน อาจารย์ ผู้นำศาสนา ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนที่เกี่ยวข้อง สภานักศึกษาตัวแทนจากองค์การบริหารนักศึกษา อีกทั้งได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านนากอ กลุ่มลูกหยีบูโดซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการในการยกระดับคุณภาพในการแปรรูปผลผลิต ณ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama