กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 18 ปี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 18 ปี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยภายในงานจะมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานตามพันธกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความพร้อมด้านศักยภาพในการนำเสนอผลงาน วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สามารถบูรณาการความรู้สู่ชุมชน นำประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าสู่กรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทศาสตร์ชาติ พร้อมส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

    SHARE