มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ “ส่งใจ ผ่านกาย ชาวนรา สู่ชาวอำเภอสุไหง-ปาดี”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ“ส่งใจ ผ่านกาย ชาวนรา สู่ชาวอำเภอสุไหง ปาดี” เนื่องจากสถานการณ์ น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสปีนี้ มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติอีกทั้งประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชา ชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเปิดครัวอาหารพอเพียงโดยดำเนินการโดยทีมนักวิจัยโครงการบพท. ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

    SHARE