มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ยกขบวนเปิดโลกทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมเสริมทักษะ นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ กับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2566  PNU ROADSHOW 2023

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภายในงานร่วมกิจกรรมทำความรู้จักคณะและสาขาต่างๆพบปะรุ่นพี่จากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมถาม-ตอบข้อสงสัย ก่อนตัดสินใจเลือกคณะ , ร่วมรับฟังเทคนิคการเรียน และการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ

SHARE
Anupama