อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา ในหัวข้อการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มคอ. โดย อ.มารีย๊ะ ปุเต๊ะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คณาจารย์ ณ ห้องเรียน MD102 คณะแพทยศาสตร์ โดยภายในโครงการมีบรรยายในหัวข้อ วิธีการเขียน มคอ.3 – มคอ.6 ที่ถูกต้อง และ Workshop การบันทึกข้อมูล มคอ. ในระบบ PNUCM

    SHARE