กิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ”การศึกษาทางเลือก เส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพ”กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ”การศึกษาทางเลือก เส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา คุณพิธาน ผลนิวาศ กรรมการสมาคมนายช่างอากาศยาน ดำเนินรายการโดยคุณสุชาดา ดอเลาะ นักสื่อสารมวลชน NBT จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ใน จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน

    SHARE