พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ร่วมพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณสุกัญญาดา รัตนกุลชัยวัฒน์ และคุณเพ็ญจันทร์ เมตุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ อีกทั้งยังมีผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล และตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอาหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านการพยาบาล และจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเสริมภาษาอาหรับเพื่อผลิต และพัฒนาพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยในปีนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 100,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน50,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน

โดยนักศึกษาจะได้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง)

    SHARE