กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 700 คน

SHARE
Anupama