มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมใหญ่ ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE