มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ร่วมพัฒนานักศึกษาสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในโอกาสเดินทางมาอบรมและสนับสนุน การจัดการหลักสูตร วิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) และร่วมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์และโอกาสการมีงานทำของนักศึกษาสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการจัดการให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นบุคลากรในด้านช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ในอนาคต

สำหรับการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างๆ ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 251 คน โดยจัดขึ้น ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE