ด้วยรักและผูกพัน “เราจะคิดถึงกันไม่มีวันสิ้นสุด”

วันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิตและมอบโล่ พร้อมของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • อาจารย์เภาซี สาและ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย อาจารย์ประจำสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
 • นายแวลียะห์ รอนิง สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
 • นางสาวสะรีฮะ หะยีสาและ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายจักษ์ บุญละเอียด สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายนิวัตร บุตรมาตา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 • นางสาวสนธยา พงษ์เปล่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 • นางสาวประไพ ทานกัณฑ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
  SHARE