การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ประจำปี 2565

ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE