เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิตและมอบโล่ พร้อมของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

3.อาจารย์เภาซี สาและ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย อาจารย์ประจำสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

5.นายแวลียะห์ รอนิง สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

6.นางสาวสะรีฮะ หะยีสาและ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

7. นายจักษ์ บุญละเอียด สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

8. นายนิวัตร บุตรมาตา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

9. นางสาวสนธยา พงษ์เปล่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

10. นางสาวประไพ ทานกัณฑ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยรักและผูกพัน “เราจะคิดถึงกันไม่มีวันสิ้นสุด”

https://www.youtube.com/watch?v=lKINKrOR1BI
    SHARE