พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยตรวจและติดตามการขับเคลื่อนมติ กพต.ในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (19 ก.ย.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสแล้ว โดยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ครั้งที่ 4 / 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยก่อนเข้าสู่การประชุม พลเอก ประวิตร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ (1) การขับเคลื่อนพัฒนาด่านศุลกากรไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บรรยายสรุป 3 ด่านของจังหวัดนราธิวาส (2) การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้อำนวยการการสำนักงานชลประทานที่ 17 บรรยายสรุป (3) การส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) การเสริมสร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (5) กิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

จากนั้นพลเอก ประวิตร จะเปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโคบาลชาวแดนใต้ฯ พร้อมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ Zoom และมอบน้ำเชื้อโค พันธุ์ไททาจิ ให้แก่เกษตรกร จากนั้น พลเอก ประวิตร จะประชุมคณะกรรมการ กพต. และร่วมพบปะหารือกับผู้บริหารภาคธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคาร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

SHARE
Anupama