ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดการฟาร์ม และการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์พื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยในวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้เข้าติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแพะแกะกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ได้แก่การแปรรูปนมแพะเป็น คุกกี้นมแพะ นมเปรี้ยวแพะ เนื่อสวรรค์แพะ ไก่เบตงตุ๋นต้มยาจีน และยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

และในวันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ที่ปรึกษาคณะทำงาน อว.ส่วนหน้านราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล U2T Narathiwat Shop ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งได้ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนผู้ได้รับจ้างงานอว. เฟส 2และร่วมชมนิทรรศการ รับทราบผลการดำเนินงาน U2T และชมนิทรรศการโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับโครงการ U2T ทั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ถือเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ทำให้เกิดรายได้ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตำบลด้วยการสร้างช่องทางการวางจำหน่าย โดย U2T Narathiwat Shop “ศูนย์รวมสินค้าจากชุมชน” ถือเป็นการต่อยอด ในการสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตลอดไป

    SHARE