มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ออกเเบบเเละสร้างโรงอบพลังงานเเสงอาทิตย์ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ออกเเบบเเละสร้างโรงอบพลังงานเเสงอาทิตย์ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บ้านพรุกาบเเดง ต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส โดยการประยุกต์ใช้ความร้อนในโรงอบเพื่อลดการเกิดเชื้อราในเสือกระจูดและยืดระยะเวลาการเก็บรักสาให้มีคุณสมบัติตรงตามคุณภาพในการจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดต่อไปและเป็นผลที่สำคัญจากการขยายงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานรากของชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไป

    SHARE