พิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่”

โดยพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ที่ว่าการอำเภอตากใบ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ ที่ว่าการอำเภอระแงะ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง และที่ว่าการอำเภอแว้ง ทั้งนี้การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาสแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จะเป็นการสานพลังที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาให้คนนราธิวาสหลุดพ้นจากความยากจน สามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนตลอดไป

    SHARE