มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงานและที่มาของโครงการ

สำหรับโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ เน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเสาะแสวงหา สนับสนุน และให้ปัญหาที่ท้าทายแก่นักเรียน ผู้มีอัจฉริยภาพทางชีววิทยา และเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม ระหว่างนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน35 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ อาจารย์ผู้สอน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama