โครงการฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้โอวาทนักศึกษาโครงการฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 5 ที่สำเร็จการฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล และ รุ่นที่ 6 ที่กำลังจะเดินทางไปฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล จำนวน 14 คน เป็นระยะเวลา 11 เดือน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE