มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อาจารย์พิษิฎฐ์ สุรวัลลภ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ระยะที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสอนและวิจัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบ Module สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ระยะที่ 2 จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีบุคลากรสายสอนและวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 130 คน ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และอาจารย์ประจำแบบ Part Time มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าวอีกด้วย

SHARE
Anupama