มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการจัดอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานงานด้านการเงินถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด ซึ่งส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบกำหนด

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนทั้งหมด 110 คน

    SHARE