การประกวด Audition Hackathon 2022

เพื่อค้นหานวัตกรรมจากระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดจำนวนแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยในปีนี้มีหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ดังนี้

 • ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 • ด้านสุขภาพและการแพทย์
 • ด้านเกษตรและอาหาร
 • ด้านพลังงานและวัสดุ

โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 59 ตำบล รวม 59 ทีม ดังนี้

 • ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน
 • ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
 • ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
 • ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
 • ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร
 • ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
 • ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง
 • ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง
 • ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง
 • ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง
 • ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก
 • ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก
 • ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก
 • ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก
 • ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี
 • ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
 • ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
 • ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ
 • ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
 • ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ
 • ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
 • ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ
 • ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ
 • ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
 • ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
 • ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
 • ตำบลบองอ อำเภอระแงะ
 • ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ
 • ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ
 • ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ
 • ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ
 • ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง
 • ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง
 • ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง
 • ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ
 • ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ
 • ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
 • ตำบลนานาค อำเภอตากใบ
 • ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
 • ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
 • ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
 • ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลจอเบาะ อำเภอบาเจาะ
 • ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
 • ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
 • ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ
 • ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
 • ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
 • ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
 • ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
 • ตำบลบางปอ อำเภอเมือง
 • ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง
 • ตำบลลำภู อำเภอเมือง

ทั้งนี้เพื่อคัดเลือก 4 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

  SHARE