มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE