โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE