มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 จำนวน 9 ต้น เพื่อถวาย 9 วัด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 จำนวน 9 ต้น เพื่อถวาย 9 วัด โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE