ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศโลกมุสลิม และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าพบและหารือผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม พร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในประเทศโลกมุสลิม อาทิ อาชีพพยาบาล อาชีพด้านการเกษตร และอาชีพด้านการแพทย์ โดยการหารือดังกล่าว เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศโลกมุสลิม และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป และนอกจากนั้นคณะ OIC ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ตาดีกามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามอีกด้วย

SHARE
Anupama