มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เน้นการสร้างเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวม 174 คน ประกอบด้วย 6 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนโต๊ะดามียะห์อิสลามียะห์  2) โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ 3) โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ 4) โรงเรียนต้นตันหยง 5) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา และ 6) โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) เตรียมความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย  2) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) กิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 5) กิจกรรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และ 6) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอนจำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเตรียมความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอน อีกด้วย

    SHARE