มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ’65 เตรียมความพร้อมเข้มข้นก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ’65 เตรียมความพร้อมเข้มข้นก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวปาฐกถาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีและรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและอยู่อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นและเข้าสู่สังคมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จากทุกคณะ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน ประกอบด้วย 1.คณะแพทยศาสตร์ 36 คน 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 96 คน 3.คณะเกษตรศาสตร์ 42 คน 4.คณะศิลปศาสตร์ 60 คน 5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 124 คน 6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 คน 7.คณะวิทยาการจัดการ 230 คน 8.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 49 คน 9.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 37 คน และ 10.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 20 คน ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ในวันนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ทุกคนให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริม กิจกรรมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัย ให้ความสําคัญกับนักศึกษาเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีคนเก่ง ออกไปรับใช้สังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะบ่มเพาะนักศึกษา ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง พร้อมที่จะสร้างความเจริญแก่ตนเองและสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมในอนาคตต่อไป

SHARE
Anupama