มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ เป็นหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งโลก ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในอนาคตให้กับนักศึกษาแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้ในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้กำหนดให้มีการจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ โดยปีนี้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 36 คน จะได้ไปเรียนภาษาอังกฤษและใช้ชีวิต  ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สำหรับโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน สร้างโอกาส เสริมสร้างประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ทั้งทางด้านภาษา เชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะการใช้ชีวิต

    SHARE