ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน พ.ศ. 2565

SHARE
Anupama