ประกาศเรื่องเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่องเกณฑ์การสอบวัดภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน พ.ศ.2565

    SHARE