ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยให้กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

SHARE
Anupama