มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบเงินสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตจากรถยนต์ แก่ครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตจากรถยนต์ จำนวนเงิน 110,000 บาท ให้แก่มารดาของนางสาวรัตติยา บุญรัตน์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) ตามสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE