พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 โดยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จํานวน 80 ราย ประกอบด้วยราชบัณฑิต และกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จํานวน 1 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 1 รายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) จำนวน 78 ราย

    SHARE