คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับพื้นฐานความรู้ เสริมทักษะการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติตัวต่อบุคคลและสถานที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้ปรับพื้นฐานความรู้ และเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติตัวต่อบุคคลและสถานที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรที่คณะพยาบาลเปิดเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 110 คน โดยมีทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama