กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

23 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE